..:: AZ-NET ::..

Pregled posodobitev za STRATEG:

  ..:: AZ-NET ::..
 
 • Veleprodaja z maloprodajno kalkulacijo in proizvodnjo
  V modulu lahko hkrati obdelujemo veleprodajo in maloprodajo. Poleg običajnih dokumentov, ki jih uporabljamo za splošno poslovanje (naročila, prevzemi, predračuni, avansni računi, dobavnice, računi…) lahko izdajamo tudi dobropise za naknadni popust, predračune z rezervacijo zalog, devizne dokumente v tujih jezikih itd. Spremljamo lahko tudi plačila izdanih in prejetih računov ter pripravljamo virmane za prenos v programe za elektronsko bančništvo. V modulu lahko obračunavamo tudi potne stroške ter vodimo blagajniško poslovanje.

  V okviru proizvodnje izdelujemo kosovnice in delovne naloge, program pa nam odpiše materiale, porabljene v proizvodnji.


  Poglejmo še nekatere možnosti, ki jih ponuja modul "Veleprodaja":

  • Vsebino izpisov in oblike dokumentov lahko poljubno nastavljamo

  • artikle lahko grupiramo v dvonivojske blagovne skupine; imamo možnost večnivojskih popustov (na nivoju partnerja, artikla ali blagovne skupine);

  • do šifrantov in katric artiklov imamo neposreden dostop;

  • enostavno prenašamo podatke med dokumenti;

  • mogoči so prenosi dokumetov med prodajnimi mesti in skladišči;

  • konsignacije in pregled stanja konsignacij (za kupce in dobavitelje);

  • celovito vodenje avtorskih honorarjev;

  • možnost fiksiranja cen glede na tujo valuto;

  • možnost kreiranja prilagojenega cenika za vsako stranko;

  • opis artiklov v več jezikih;

  • možnost nastavitve samodejnega kontiranja dokumentov;

  • obveščanje partnerjev z izbiro poljubnih kriterijev.

    


 • Maloprodaja s POS blagajno
  V tem modulu izdajamo naročila, prevzemnice, račune in spremljamo zaloge blaga. Poleg tega lahko izdajamo fakture, dobavnice in predračune. Vodimo lahko tudi blagajniške prejemke in izdatke. Lahko izpisujemo blagajniška in finančna poročila, pregledujemo račune po prodjalcih, po dnevih itd.

  Poglejmo še nekatere možnosti, ki jih nudi modul "Maloprodaja":

  • Artikel lahko vnesemo z dvema različnima šiframa;

  • prodajamo artikle z določenimi atributi ali sestavljene nadartikle;

  • uporabljamo funkcijo za hiter vnos dokumentov;

  • nalepke izpišemo lahko z deklaracijo in črtno kodo;

  • izdajamo lahko račune z vnaprej določenimi popusti; izbrisan račun program zavede v dnevnik;

  • račune lahko tiskamo grafično, tekstovno ali prek terminalnega strežnika;

  • modul podpira vse vrste prikazovalnikov.

    


 • Glavna knjiga s saldakonti 
  Modul je namenjen podjetjem, ki imajo notranje računovodstvo, ter računovodskim servisom, saj lahko vodimo računovodske izkaze za poljubno število podjetij. V Glavni knjigi knjižimo poslovne dogodke po načelu dvostavnega knjigovodstva. Vknjižbe lahko avtomatsko prenašamo iz ostalih modulov.

  Kaj še nudi modul "Glavna knjiga"?

  • Pregled saldakontov kupcev in dobaviteljev; izračun zamudnih obresti;

  • hitre preglede ekranskih bruto bilanc po različnih stroškovnih mestih in obdobjih. Iz razredov lahko dostopamo do analitičnih kontov;

  • izpise odprtih postavk (do valute in po valuti), temeljnic, dnevnikov knjiženja, konto kartice, sintetične in analitične bilance, izpise opominov, IOP obrazcev, zamudnih obresti, SKV poročil, statistike knjiženja. Upoštevano je tudi časovno staranje vknjižb;

  • generiranje bilance stanja, bilance uspeha, obračun davka iz dobička ter drugih računovodskih izkazov.

    


 • Knjiga prejetih in izdanih računov
  Modul je namenjen računovodskim servisom in podjetjim, ki samostojno vodijo računovodske izkaze. Iz modulov "Veleprodaja" in "Maloprodaja" je mogoč samodejni prenos izdanih računov.

  Preglejmo še nekatere možnosti, ki jih nudi "Knjiga prejetih in izdanih računov":

  • Sprotno samodejno kontiranje vnesenih prejetih in izdanih računov s kasnejšim prenosom v glavno knjigo s saldakonti;
  • obračun DDV-ja, ki ga lahko obračunavamo za poljubni časovni interval (omogočen je pregled trenutnega stanja);
  • omogoča vodenje knjige prejetih in izdanih računov za več različnih podjetij in več stroškovnih mest.

    

 • Plače
  Tu vodimo evidenco zaposlenih ter izračunavamo bruto in neto plače, prispevke, davke, pribitke, odbitke (krediti, mandatne kazni, itd.), bruto nadomestila, jubilejne nagrade, prostovoljna in obvezna zavarovanja, bonitete in dohodnino.

  Preglejmo še nekatere možnosti, ki nam jih nudi modul "Plače":

  • Omogoča tudi izplačilo plač, posebnih izplačil ali regresa v več delih;
  • izplačila in plačila prispevkov se samodejno prenesejo na virmanske naloge ali na naloge za elektronsko internetno poslovanje;
  • omogoča izračun plač tudi iz neta v bruto;
  • izpisi so prilagojeni zahtevam zakonsko določenih obrazcev (npr. M4/M8).Veleprodaja z maloprodajno kalkulacijo in proizvodnjo
    

 • Osnovna sredstva
  V modul vnašamo osnovna sredstva podjetij s pripadajočimi knjigovodskimi vrednostmi. Posameznemu OS določimo sestavo, amortizacijske skupine, konto, črtno kodo, obdobja mirovanja itd. Modul nam omogoča obračun amortizacije ter revalorizacijo amortizacije OS.

 

 
Domov    |    Podjetje    |    Programska oprema    |    Servis računalnikov    |    Prodajni program    |    Kontakt

 AZ-NET d.o.o., vse pravice pridržane

 Oblikovanje in izvedba : PowerCom d.o.o.